Hasło: Aachen

Źródła

WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 75
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 2000/6, s. 73-77