Hasło: ABS

Źródła

Kłosińska 2013
Kłosińska K., Co w mowie piszczy 264
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 270