Czego nie ma w Elbino

W ElBiNo nie są rejestrowane jako odrębne hasła:

  • nazwy mieszkańców oraz inne rzeczowniki i przymiotniki utworzone od nazw geograficznych – takie wyrazy notujemy w ElBiNo pod hasłem w postaci nazwy miejscowej (np. jeśli w źródle omówiona jest forma Japończyk, to w bazie notujemy ją pod hasłem Japonia),
  • rzeczowniki utworzone od nazwisk, a także nazwiska odojcowskie i odmężowskie (np. jeśli w źródle omówione są formy: Ordonówna, Skarżanka, to w bazie notujemy je odpowiednio pod hasłami: Ordon, Skarga),
  • nazwy wykonawców czynności, zawodów, funkcji, stanowisk itp. odnoszące się do kobiet (np. filozofka, inspektorka, prezydentka, ministra – takie wyrazy notujemy pod hasłem w postaci rzeczownika rodzaju męskiego (np. filozof, inspektor, prezydent, minister),
  • wyrazy, w których problem poprawnościowy związany jest wyłącznie z zapisem (np. dotyczy pisowni wielką lub małą literą, razem czy osobno, z łącznikiem czy bez); notujemy natomiast w ElBiNo wyrazy, w których trudność ortograficzna łączy się z innym problemem poprawnościowym: zapis wpływa na znaczenie (np. zmożony i zmorzony), wymowę i/lub odmianę albo słowotwórstwo (np. standard – !standardu czy standardu, dekoltwydekoltowany czy !wydekoltowany) itp.

Z uwagi na planowaną zawartość i strukturę przyszłego „Internetowego słownika poprawnej polszczyzny” w bazie ElBiNo zasadniczo nie są rejestrowane jako odrębne jednostki hasłowe stałe związki frazeologiczne. Idiomy są „ukryte” w bazie pod wyrazami pełnoznacznymi (rzeczownikami). Oznacza to, że omówione w źródłach związki frazeologiczne (np. iść po linii najmniejszego oporu, kamień obrazy) rejestrujemy pod hasłem w postaci pierwszego w kolejności rzeczownikowego składnika związku (tu odpowiednio: linia, kamień). Utarte wyrażenia porównawcze notujemy pod hasłem w postaci pierwszego członu wyrażenia (np. idzie jak po grudzie, jak z kamienia – pod hasłem iść; blady jak ściana, płótno, śmierć – pod hasłem blady).