Co znajdziemy w ElBiNo

Hasłami rzeczownikowymi w bazie ElBiNo są formy mianownika (na ogół liczby pojedynczej), a czasownikowymi – formy bezokolicznika (z wyjątkiem czasowników niewłaściwych, np. szkoda, wolno). Są to wyłącznie takie formy podstawowe, które choćby przez jednego z autorów naszych źródeł zostały opisane jako poprawne lub co najmniej dopuszczalne, przestarzałe, rzadkie. Jako hasła nie pojawią się więc formy typu: !wziąść, !włanczać, !brzytew, !sweter, !mysza.

Wyrazy hasłowe w bazie ElBiNo należą do kilku kategorii:

 • wyrazy pospolite (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, w tym neologizmy, np. sugestolog, juwenolog, szpiegopis),
 • skrótowce (ale nie skróty),
 • wyrażenia obcojęzyczne (np. ad hoc, modus vivendi, signum temporis, liberum veto),
 • nazwy osobowe (nazwiska znane z kultury i nazwiska pospolite, nazwy postaci mitologicznych i baśniowych),
 • nazwy geograficzne (miast, państw, rzek, jezior, gór, stanów, krain itp.),
 • nazwy firmowe (np. Pandora – marka biżuterii, Feniks – nazwa sklepu),
 • spójniki i inne wskaźniki zespolenia (np. albo, lub), w tym spójniki skorelowane (np. dopóty …, dopóki, im …, tym …, zarówno …, jak i …) – dostęp do tych haseł jest możliwy przez wpisanie w okienko wyszukiwarki dowolnego segmentu takiego wskaźnika zespolenia.

W zakładce Tematy znajduje się rejestr artykułów z zakresu kultury języka, publikowanych w dwóch czasopismach językoznawczych, których misją jest propagowanie poprawnej polszczyzny – „Poradnik Językowy” oraz „Język Polski”. Artykuły te zostały zebrane w kilku kategoriach:

 • wymowa,
 • gramatyka (fleksja i składnia),
 • słowotwórstwo,
 • leksyka i frazeologia,
 • zapożyczenia,
 • nazwy własne,
 • pragmatyka,
 • teoria.

Jeśli artykuły są dostępne w internecie, adres bibliograficzny uzupełniony jest linkiem do odpowiedniej strony.